بــروز موبایل

banner ads banner ads banner ads banner ads

تابع توان

3. تابعی به صورت  توان   (بدست آوردن توان)

 

3. تابعی به صورت  توان   (بدست آوردن توان)

 

حل : مشاهده

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها