بــروز موبایل

banner ads banner ads banner ads banner ads

سورس برنامه تابع زوج و فرد

2. برنامهاي بنویسید که عدد صحیحی را از ورودي دریافت کند و به تابعی ارسال نماید. تابع زوج یا فرد بودن عدد را
بررسی کرده و در هر مورد پیام مناسب را چاپ نماید.

 

 

2. برنامهاي بنویسید که عدد صحیحی را از ورودي دریافت کند و به تابعی ارسال نماید. تابع زوج یا فرد بودن عدد را
بررسی کرده و در هر مورد پیام مناسب را چاپ نماید.

 

 حل :  مشاهده

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها